Algemene voorwaarden

Waterman financieel advies

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Opdracht
Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en adviezen 
Artikel 4 Communicatie
Artikel 5 Inschakeling derden
Artikel 6 Honorarium en betaling
Artikel 7 Informatie van Cliënt
Artikel 8 Aansprakelijkheid van Waterman
Artikel 9 Overmacht
Artikel 10 Bescherming persoonsgegevens
Artikel 11 Klachteninstituut
Artikel 12 Verval van recht
Artikel 13 Diversen

Artikel 1: Definities 

1.1 Financiële Dienstverlener: 
Waterman Advies B.V. gevestigd te Apeldoorn en Almelo, en Waterman Advies Klarenbeek gevestigd te Klarenbeek, hierna te noemen: ‘Waterman’, 

1.2 Cliënt: 
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Waterman enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. 

1.3 Opdracht: 
De door Cliënt aan Waterman verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product. Hieronder wordt ook verstaan het maken van een financiële plan (financiële planning). 

1.4 Financieel Product: 
De hypotheek, verzekering, pensioen, beleggings- of spaarrekening of het krediet waarover Waterman zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Waterman zal bemiddelen. 

1.5 Financiële Instelling: 
De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten. 

Artikel 2: Opdracht 

2.1 Een overeenkomst tussen Cliënt en Waterman wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Waterman een Opdracht heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Waterman is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Cliënt heeft verstuurd.

2.2 Aan Waterman verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Waterman, niet tot resultaats-verplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn door Waterman opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Waterman en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft 
bestaan indien deze bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Waterman  werkzaam zijn.

2.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Waterman  zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en adviezen 

3.1 Door Waterman namens een Financiële Instelling aan Cliënt gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling. 

3.2 Berekeningen en offertes die door Waterman gemaakt zijn, zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan rente- en tariefswijzigingen. Cliënt kan hieraan geen rechten ontlenen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Cliënt is geaccepteerd, kan Waterman een definitieve berekening van de (maand)lasten verschaffen. 

Artikel 4: Communicatie 

4.1 In het geval Cliënt enig digitaal bericht aan Waterman heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Waterman heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen. 

4.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Cliënt, door Waterman verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Waterman gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, tenzij het een op de persoonlijke situatie van Cliënt toegespitst advies betreft. 

4.3 Totdat Cliënt een adreswijziging aan Waterman heeft bekend gemaakt, mag Waterman erop vertrouwen dat Cliënt bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres. 

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Het is Waterman toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Cliënt.

5.2 Waterman zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Cliënt en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Waterman is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 6: Honorarium en betaling 

6.1 Het voor haar dienstverlening aan Waterman toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Cliënt door de Financiële Instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.

6.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Cliënt doorberekend. Waterman is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Waterman beïnvloeden.

6.3 Facturen van Waterman dienen door Cliënt te worden betaald binnen 10 dagen na de factuurdatum op de door Waterman voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.4 Voor zover Waterman namens een Financiële Instelling renten of premies aan Cliënt in rekening brengt, dient Cliënt zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft. 

6.5 Verrekening door Cliënt van door Waterman voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Cliënt gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Cliënt in verband met een door deze gestelde tegen-vordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Waterman uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.6 Indien Cliënt de door Waterman in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Cliënt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Cliënt ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Waterman te voldoen kan Waterman de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Cliënt tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buiten-gerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd. 

6.7 Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.8 Indien de kredietwaardigheid van Cliënt daartoe naar het oordeel van Waterman aanleiding geeft, is Waterman bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat Cliënt voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Cliënt 

7.1 Cliënt zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Waterman die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van Cliënt, dat Waterman haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2 Waterman kan slechts ten opzichte van Cliënt aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Cliënt het in artikel 7.1 bepaalde strikt naleeft. 

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Waterman zijn gesteld, of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Waterman bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht. 

7.4 Cliënt is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Waterman verschafte informatie. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Waterman 

8.1 Iedere aansprakelijkheid van Waterman alsmede van haar bestuurders en de door Waterman bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van Waterman wordt uitgekeerd, inclusief het door Waterman te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering verstrekt. 

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijk-heidsverzekering van Waterman in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Waterman alsmede van haar bestuurders en de door Waterman bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het aan de Cliënt in rekening gebrachte honorarium. Indien Waterman geen honorarium voor haar dienstverlening aan Cliënt in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Waterman en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan Cliënt in rekening gebrachte premie. 

8.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Cliënt geen rechten ontlenen. 

8.4 Waterman is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Cliënt of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Cliënt verstrekte inlichtingen. 

8.6 Waterman is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Waterman gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Waterman kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur. 

8.7 Waterman is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Cliënt aan Waterman verzonden (e-mail)berichten Waterman niet hebben bereikt. 

8.8 Waterman is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat Cliënt de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.9 Cliënt is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst met Waterman, indien Waterman zelfs na deugdelijke ingebrekestelling, toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Cliënt te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Cliënt te worden nagekomen. 

Artikel 9: Overmacht 

9.1 Waterman is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Waterman redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Waterman ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. 

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Waterman geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Waterman kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens 

10.1 Door Cliënt aan Waterman verstrekte persoonsgegevens zullen door Waterman niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan Cliënt te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Waterman op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2 Indien Cliënt bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Waterman, zal Waterman de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Cliënt uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachteninstituut 

11.1 Waterman Advies BV is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 300.015051 en Waterman Advies Klarenbeek onder nummer 300.016283. 

Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Cliënt en Waterman voor advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. 

Artikel 12: Verval van recht 

12.1 Klachten met betrekking tot door Waterman verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Cliënt de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Waterman, te worden ingediend bij Waterman. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Cliënt op. 

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt uit welke hoofde dan ook in verband met door Waterman verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

Artikel 13: Diversen 

13.1 Op alle door Waterman uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten, is het Nederlandse recht van toepassing. 

13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Waterman en Cliënt gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken. 

13.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Waterman slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Waterman en Cliënt zijn overeengekomen. 

13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. 

13.5 Waterman is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Waterman tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Cliënt daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Cliënt is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Cliënt tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersen deze vanaf de door Waterman genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Waterman Advies B.V.
KvK nr. 55448186
BTW nr. 8517.17.093.B.01
AFM vergunning 12041146

Waterman Advies Klarenbeek
KvK nr. 64631850
BTW nr. 1009.94.970.B.01
AFM vergunning 12043750

Email : info@watermanadvies.nl
Internet : www.watermanadvies.nl